REKLAMA
REKLAMA

V nově vzniklém centru je umístěno vodárenské řídící středisko, které dohlíží na běžný provoz vodárenské infrastruktury. Nadstavbou tohoto projektu je však i další nadregionální využití. Centrum může být využíváno pro krizové řízení východočeské vodárenské infrastruktury v případech extrémních klimatických jevů (povodně, sucho, výpadek elektrické energie). Pracovníci dispečinku zde budou mít veškeré informace pro případné nouzové zásobování pitnou vodou, centrum bude řídit využití záložních zdrojů a jejich přesuny mezi regiony.  Nové krizové centrum umožní efektivní řízení vodárenského provozu v celé oblasti.

 

REKLAMA

smartcentrum hk vychodoceske

 „Náklady na realizaci projektu přesáhly 80mil.Kč a byly hrazeny výhradně z prostředků společnosti Královéhradecká provozní, a.s. a Veolia Česká republika. Smart centrum plně splňuje kritéria kybernetické bezpečnosti pro krizovou infrastrukturu a tak bude zajištěna i bezpečná dodávka vody pro námi zásobované zákazníky,“ vysvětluje Jiří Šolc, ředitel společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

„Stabilitu vodárenské soustavy vzhledem k současnému suchu považuji za zásadní a rozvoj nových technologií v této oblasti vnímám jako prospěšný. Vedle propojování nadregionálních vodárenských soustav je také nutné řešit aktuální témata jako je sucho, kvalita vody v krajině, zajištění ochrany zdrojů, obnova a technické zajištění stávajících nádrží, což je mým záměrem debaty s ministrem zemědělství,“ okomentoval hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán.

Jakub Hanzl, generální ředitel Královéhradecké provozní, a.s., představil projekt Smart Centra Hradec Králové, který úzce souvisí s vodárenskou soustavou východní Čechy. „Smart centrum slouží jako dispečink naší společnosti a zároveň jako nadregionální dispečink vodárenské soustavy východní Čechy, může být pomocníkem při managementu nouzového zásobování obyvatelstva v celé oblasti navazující na tuto vodárenskou soustavu“, vysvětluje. „Tímto smart centrem naplňujeme i náš závazek z nabídky na pronájem infrastrukturního majetku z roku 2003, ve které jsme se zavázali k vybudování centra rozvoje pro oblasti dálkového řízení vodárenských procesů“, doplňuje Rostislav Čáp, předseda představenstva Královéhradecké provozní, a.s. a zástupce společnosti Veolia Česká republika.

„Při řízení jakéhokoli provozu je využití chytrých technologií dnes nezbytnou součástí každého rozhodovacího procesu. Logicky se to tak týká i vodárenské soustavy, kde je pro zajištění požadovaných dodávek vody nutná optimalizace s ohledem na správné, a především efektivní využití vodních zdrojů. Hradecké smart centrum tyto požadavky splňuje, v budoucnu umožní i propojení s jinými takovými centry v republice, odkud v případě živelné katastrofy nebo jiné krizové situace lze východočeskou vodárenskou soustavu řídit. Město Hradec Králové jako největší akcionář VaKu HK tento trend v investicích společnosti podporuje, dodává Alexandr Hrabálek, primátor Hradce Králové.

 „Vedle podobných investic do moderních technologií, které umožní efektivně využívat a řídit vodárenskou soustavu ve východních Čechách, hradecké Vodovody a kanalizace s dalšími společnostmi na trase připravují rekonstrukci jednoho z hlavních přivaděčů pitné vody celé soustavy, a to z Teplic nad Metují do Hradce Králové. V příštích pěti letech je jen na hradecké části tohoto vodovodního řádu v plánu výměna potrubí v délce téměř 3 kilometrů“, doplňuje František Barák, předseda představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Vodárenskou soustavu východní Čechy (VSVČ), která zabezpečuje dodávky pitné vody pro téměř 600 tisíc obyvatel okresů Hradec Králové, Pardubice, Náchod a Chrudim, využívají společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Královéhradecká provozní, a.s. a Vodárenská společnost Chrudim, a.s. „Její hlavní výhodou je dostatečná kapacita přírodních zdrojů a přívodních řadů propojující skupinové vodovody těchto 4 významných východočeských měst. Flexibilita těchto systémů umožňuje zásobování vodou obcí z míst jejího přebytku do míst jejího nedostatku,“ shrnul poslanec Parlamentu ČR a starosta Náchoda Jan Birke.

Vodárenská soustava byla realizována v letech 1993 až 1999 s celkovými náklady 1,3 miliardy korun českých a přispěla k významnému rozvoji veřejného zásobování pitnou vodou. Vodu systém získává z podzemních zdrojů v Polické křídové pánvi, jímacího území Litá, Hrobice, Podlažice a povrchových zdrojů písníku Oplatil a řeky Orlice. Průměrná využitelná kapacita celé soustavy je 1.050l/s.

 

REKLAMA